Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP . Nghị định đã mở thêm cơ hội cho nhiều thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong lĩnh vực khí, đặc biệt là các thương nhân kinh doanh mua bán khí. Thắt chặt hơn các điều kiện an toàn. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy việc tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, tăng cường thu hút, khai thác các nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khí trong thời gian tới. Cụ thể:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

I. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

 1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:
  1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
  2. Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;
  3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.  Còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 3. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải. Đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 4. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này. Và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải. Đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

II. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí

 1. Có các quyền và nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí quy định từ khoản 3 đến khoản 16 Điều 20 Nghị định này.
 2. Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.
 3. Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí.
 4. Trước 15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.
 5. Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

III. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG
 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.
 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.
 6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.
 7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.
 8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

IV. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 phải bổ sung các giấy tờ sau:
  1. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;
  2. Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.
 6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống. Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí. Hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực. Và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

 7. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 phải bổ sung và tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 8. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2, 4 phải bổ sung:
  1. Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;
  2. Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;
  3. Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

V. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí

 1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này. Gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 4. Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

VI. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí

 1. Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 4, 5 Điều 36 của Nghị định này.
 2. Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 2, 6, 7, 8 Điều 36 của Nghị định này.
 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 36 của Nghị định này.

VỀ CHÚNG TÔI:

Phúc Sang Minh Gas là một trong những nhà kinh doanh khí đạt chứng nhận và đủ điều kiện kinh doanh khí tại Việt Nam. Phúc Sang Minh Gas tự hào nằm trong Top 4 nhà cung cấp khí CNG tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng khí CNG/LNG/LPG tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay chúng tôi. Hotline: 094.880.8839

Được thành lập từ năm 2006. Phúc Sang Minh Gas tự hào là một trong những doanh nghiệp lâu đời trong thị trường. Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ kỹ sư, thiết kế và quản lý dự án có trình độ chuyên môn cao.

Chúng tôi cung cấp 1 giải pháp trọn gói: Từ Tư Vấn – Thiết kế- Mua sắm- kinh doanh thiết bị ngành Gas– thi công lắp đặt- bảo trì bảo dưỡng đến đầu tư cung cấp khí CNG, cung cấp khí LPG, cung cấp khí LNG .

Nhờ đó Phúc Sang Minh Gas chủ động trong mọi trường hợp và giúp khách hàng tiết giảm chi phí.

______________________

Liên hệ:

Địa chỉ 1 : A19 Villa Mỹ Mỹ, Nguyễn Hoàng, An Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2 : Lầu 1, Số 3, Đường 43, An Phú – Mỹ Mỹ, KP 5, P.An Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Số bàn: 028 62778184

Telephone: 094 880 8839 – 096 657 2797

Fax: (84) 028 – 62778184

Website: https://jpsgas.com.vn/

Website: https://lngvietnam.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *